آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به چه معناست

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به چه معناست

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به معنی و مفهوم سمبل عشق می باشد.

آثار و نشانه قلب

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی

آثار و نشانه قلب در دفینه یابی به چه معناست

قلب در دفینه یابی

قلب در دفینه یابی

از آثار و نشانه قلب برای ابراز محبت به اشخاص استفاده می کنیم، در واقع شکل قلب انسان نمی باشد.

در نوشته های فیلسوف های باستان تا به امروز، از نشان قلب به عنوان جایگاه احساس و عشق نام برده شده است.

هنوز ما برای بیان عشق و محبت از نشانه قلب استفاده می کنیم و استیکرهای قلب به یکدیگر می فرستیم.

باید بدانید که شکل قلبی که نماد عشق است به شکل قلب واقعی انسان شبیه نیست.

بلکه ترکیب دو قلب در کنار هم، این نماد شکل قلب را میسازد و به معنی نزدیکی دو احساس یعنی عشق بکار می رود.

نماد قلب یک نشانمی باشد که از گذشته های خیلی دور به نسل امروز رسیده است.

قلب در هر جامعه ای نشان محبت و احترام میباشد. در آیین مسیحیت نشانه قلب روی سنگ قبرها مشاهده میشود.

از نظر برخی کارشناسان معنی و مفهوم قلب در دفینه یابی به معنی طلا است و در معانی و مفاهیم دیگر به معنی تله و دام می باشد.

رمزگشایی در آثار و نشانه نماد قلب این گونه می باشد که: یک قدم در سمت راست و البته کمی پایین تر ورودی یک مقبره مهم میباشد.

توجه داشته باشید در حین کاوش، احتمال وجود دام و تله بسیار زیاد می باشد.

در بیشتر دوره های تاریخی از نشانه قلب استفاده شده است.

آثار و نشانه های مشابه

About the Author:

Leave A Comment

همین حالا تماس بگیرید