آثار و نشانه اردک در دفینه یابی و گنج یابی

آثار و نشانه اردک در دفینه یابی و گنج یابی

آثار و نشانه اردک

آثار و نشانه اردک

اردک یکی از نخستین پرندگانی است که توسط انسان اهلی شده است و حتی طبق جستجوهای انجام شده در مصر باستان مصریان نسبت به جوجه کشی اردک نیز اقدام کرده اند. البته لازم به ذکر است که در مصر باستان رودخانه و نهراهای زیادی در مصر وجود داشته و مکان بسیار مناسبی جهت پرورش اردک بوده است.

آثار و نشانه اردک در دفینه یابی و گنج یابی

اگر در زمان کاوش علامت اردک همراه با فلش یا پیکان مشاهده کردید و سر اردک با مسیر فلش یکسان بوده دفینه در امتداد همان مسیر وجود دارد. اگر سر اردک روبروی فلش باشد جهت مخالف فلش را باید کاوش کرد ( روبروی اردک ) و اگر سر ارد به سمتی چرخیده بود باید همان جهت را جستجو کنید. اگر نشانه اردک در کنار آب واقع شده باشد باید به جهت گردن اردک توجه کرد و در امتداد آن به دنبال سنگی خاص باشید و همچنین اگر دو یا چند مسیر آب وجود داشت باید محل تلاقی آن ها را مورد کاوش قرار دهید.

حالت اردک در کاوش

حالت اردک نیز در زمان کاوش نیز بسیار مهم می باشد مثلا اگر در حال خوردن دانه باشید باید جایی که نوک می زند را مورد کاوش قرار دهید. بر بعضی از موارد آثار و نشانه اردک را به صورت کامل کشیده اند و دم اردک بسیار مشخص است. در این موارد حتما مسیر دم و جهت گردن را مورد بررسی قرار دهید شاید دو دفینه در محل وجود داشته باشد. البته در برخی موارد سنگ اردک به عنوان وزنه استفاده شده و معمولا چندین مجسمه اردک وجود دارد و همان سنگ نیز دارای ارزش می باشد.البته باید توجه داشت که سنگ تراش خورده باشد (سنگ معمولی شبیه به اردک نباشد) و دارای نوشته ای باشد.

برخی از آثار و نشانه های مشابه در گنج یابی

About the Author:

Leave A Comment

همین حالا تماس بگیرید